trang web cá cược trực tuyến hay nhất

top of page

(บทความที่ 20)

เลี้ยงสัตว์ในคอนโดได้หรือไม่

                 

                  คนที่อยู่อาศัยกันตามคอนโดมิเนียมต้องการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะหมาหรือแมว  แต่ประสบปัญหาว่านิติบุคคลไม่ยอมให้เลี้ยงเพราะผิดข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด  ตามข้อเท็จจริงแล้วผู้อยู่ในคอนโดจะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่  ขึ้นอยู่กับมติเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการนิติบุคคลในคอนโดมิเนียมนั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 32 และ มาตรา 33 และมาตรา 37/6  ทั้งนี้หากเสียงส่วนใหญ่ไม่อนุญาตก็ต้องออกข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดในเรื่องการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด  ที่ระบุว่า ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ในคอนโดฯ  รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ เช่น เสียค่าปรับ หรือหากลูกบ้านยังฝ่าฝืนก็สามารถงดจ่ายสาธารณูปโภคได้  ดังนั้น หากสมาชิกในคอนโดใดต้องการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ  ก็ต้องไปแก้ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยต้องมีเสียงสนับสนุนจากเจ้าของร่วมคนอื่นๆ เกินร้อยละ 50 ขึ้นไป

bottom of page
trang cá cược xổ số  cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online