trang web cá cược trực tuyến hay nhất

top of page

(บทความที่ 25)

เพิกถอนการให้เหตุเนรคุณ

                 

                  การที่ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่และผู้มีพระคุณคนอื่นๆ ได้ให้เงินทองทรัพย์สินแก่ลูกหลานไปแล้ว  แต่ภายหลังลูกหลานกระทำการไม่เหมาะสม  เช่น  ประทุษร้ายแก่ผู้ให้เป็นความผิดทางอาญาร้ายแรงหรือทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง  รวมทั้งไม่ช่วยเหลือเมื่อผู้ให้ประสบกับความยากไร้และผู้รับยังสามารถช่วยเหลือได้แต่ไม่พึงกระทำ  เหตุการณ์เช่นนี้ผู้ให้สามารถเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 531
                คดีตัวอย่างเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้
                คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8752/2558
                การที่จำเลยใช้คำ "อีเฒ่าหัวหงอก" และ "มึง" เป็นสรรพนามในการเรียกโจทก์ผู้เป็นมารดา ซึ่งไม่ปรากฏว่าโดยปกติบุคคลทั่วไปรวมถึงจำเลยสรรพนามดังกล่าวแทนมารดา คำดังกล่าวไม่ได้มีความหมายว่ามารดา แต่มีความหมายเปรียบเปรยไปในทางไม่ให้ความเคารพและทำให้โจทก์ได้รับความอับอายอันเป็นการแสดงออกถึงการดูถูกเหยียบหมายโจทก์ สำหรับเนื้อหาแม้จะถือว่าเป็นการกระทบกระเทียบ แต่ก็ทำให้โจทก์ได้รับความอับอายเป็นไปในทางดูถูกเหยียดหยามโจทก์เช่นกัน การที่จำเลยด่าโจทก์ผู้เป็นมารดาด้วยถ้อยคำดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามและหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง เป็นการประพฤติเนรคุณต่อโจทก์อันเป็นเหตุให้โจทก์ถอนคืนการให้ได้
                คำพิพากษาศาลฎีกาที่  1078/2553
                ถ้อยคำที่จำเลยด่าโจทก์ว่า "อีกแก่ไม่ยุติธรรม มึงทำให้ครอบครัวกูแตกแยก กูจะไม่อยู่กับมึงแล้ว" เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทก์ซึ่งเป็นอา จำเลยเรียกโจทก์ว่าอีแก่  ขึ้นมึงขึ้นกูกับโจทก์  ย่อมทำให้โจทก์อับอายเสียชื่อเสียงและเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตาม ป.พ.พ. มาตรา 531 (2) โจทก์ย่อมเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลยประพฤติเนรคุณได้

bottom of page
trang cá cược xổ số  cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online